Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Assissa Consultancy Europe zijn vastgesteld op 1 januari 2022.

DE OPLEIDING
Het onderwijsmateriaal dat voor de cursus noodzakelijk is, wordt deels verstrekt door de Assissa Consultancy Europe en deels door de cursist zelf. Dit wordt aangegeven bij de cursusinformatie. Het doel en beoogde resultaat van de cursus staat duidelijk omschreven bij de cursusinformatie. De kosten voor de cursus staan bij de betreffende cursus vermeld op de website.

BETALING:
Na het plaatsvinden van de cursus ontvangt de opdrachtgever de factuur. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Bij in gebreke blijven van de betaling is Assissa Consultancy Europe gerechtigd om na twee herhalingsverzoeken de vordering over te dragen aan een incassobureau. De incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ANNULERING:
Na het verstrekken van de opdracht door de opdrachtgever aan Assissa zijn de volgende voorwaarden van kracht.
• Bij annulering tot 6 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: geen kosten
• Bij annulering tussen 6 en 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus: 50% van de training / cursus kosten
• Bij annulering binnen 3 weken voor aanvangsdatum van de training / cursus:
o 100% van de training / cursus kosten, indien er geen vervangende data worden vastgesteld
o 60% bij de VAN trainingen die op locatie worden gegeven
o 50% van de training / cursus kosten, indien er tevens vervangende data worden vastgesteld
De reden van de annulering speelt geen rol bij de annuleringsregeling. In alle gevallen geldt voorts dat:
i. Reeds gemaakte en niet te restitueren onkosten (b.v. hotelreserveringen en transporttickets) in alle gevallen aan de opdrachtgever worden doorberekend
ii. Assissa zich verplicht tot het hoe dan ook uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
iii. Een deelnemer kan ten alle tijden vervangen worden door een andere medewerker van hetzelfde bedrijf zonder meerkosten.
iv. Assissa behoudt zich het recht de training te kunnen annuleren bij onvoorziene omstandigheden of overmacht.
v. Bij ziekte van de trainer/docent zoekt Assissa in eerste instantie een vervanging, indien niet lukt kan een cursus geannuleerd worden. Dit wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Annulering vanuit Assissa Consultancy Europe:

i. De training Aanvullende preventiecursus wordt geannuleerd bij te weinig deelnemers.
ii. Het minimum aantal deelnemers voor een training om door te laten gaan is 3.
iii. Wanneer de training wordt geannuleerd zal Assissa Consultancy Europe dit zo spoedig mogelijk aan de klant communiceren.

AFWEZIGHEID:
Het certificaat van voldoende deelname aan de cursus wordt alleen afgegeven indien een minimale aanwezigheid van 80% wordt behaald.

AANSPRAKELIJKHEID:
Assissa Consultancy Europe is niet aansprakelijk voor (letsel) schade, vermissing of diefstal tijdens de cursussen. Schade aan derden, door de cursist toegebracht, is voor rekening van de betreffende cursist.

KLACHTEN:
Bij een klacht over Assissa Consultancy Europe, de cursus, of de docent, kan in eerste instantie met de heer Ynze Remmers contact worden opgenomen. Er kan ook een brief of email aan Assissa Consultancy Europe gestuurd worden. Wij zullen binnen 7 dagen reageren en uw klacht binnen 14 dagen afhandelen. Indien een antwoord of onderzoek meer tijd nodig heeft, zullen wij dit binnen 7 dagen melden met opgaaf van reden. In dit zelfde antwoord staat een indicatie wanneer wij verwachten de zaak te kunnen afhandelen.
Indien er sprake is van een geschil waar klager en beklaagde niet uitkomen dan zal Bendor Admin worden ingeschakeld om te bemiddelen. De uitspraak van Bendor Admin is bindend voor Assissa Consultancy Europe. Eventuele consequenties worden door Assissa Consultancy Europe binnen 14 dagen afgehandeld. Klachten blijven bij ons vertrouwelijk en wij bewaren alle klachten en de wijze van afhandeling gedurende één jaar.

CERTIFICAAT EN EXAMENS:
Bij een aanwezigheid van tenminste 90 % en een voldoende voor de eindtoets/ examen krijgt u een certificaat.
Het certificaat is tot 5 jaar terug bij ons op te vragen.

TOELATING:
Assissa Consultancy Europe behoudt het recht om iemand tot een cursus te weigeren.

PRIVACY EN VERTROUWELIJKHEID:
Alle informatie voor en tijdens de cursus is vertrouwelijk. Dit geldt voor persoonsgegevens en gegevens over derden. Ook zal de informatie over cliënten of werkprocessen, die door cursisten tijdens de cursus worden verstrekt, vertrouwelijk behandeld worden door opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtgever en opdrachtnemer conformeren zich aan de geldende privacywetgeving. Voor een uitgebreide beschrijving is ons privacy reglement beschikbaar op onze website www.assissa.nl.

TOEPASSELIJKHEID:
Door het inschrijven of deelnemen aan een cursus van Assissa Consultancy Europe aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Assissa Consultancy Europe. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig als er een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst is tussen de opdrachtgever en Assissa Consultancy Europe.

CORRESPONDENTIE:
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 7 dagen beantwoord. Vragen of brieven die een langere verwerkingstijd nodig hebben krijgen binnen de gestelde termijn een bericht van ontvangst en een gestelde indicatie wanneer men een antwoord kan verwachten.

EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT:
Het eigendomsrecht van alle Assissa Consultancy Europe trainingen en het copyright van de door Assissa ontwikkelde materialen ligt volledig bij Assissa Consultancy Europe. Copyright van de gebruikte artikelen en literatuur ligt bij de uitgeverij/ en of de auteur.